อักษรศรี พานิชสาส์น

รองศาสตราจารย์ ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น                     

Associate Professor Dr. AKSORNSRI PHANISHSARN                         

อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                          

email : 2009sorn@gmail.com

 

ตำแหน่งอื่นๆ        

-ผู้อำนวยการ  ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน (Thai-Chinese Strategic Research Center : TCRC)  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ               

 - ที่ปรึกษา Senior Consultant  ศูนย์China-ASEAN Economic and Culture Research Center หน่วยงานสังกัดพรรคคอมมิวนิสต์ Chinese Communist Party และรัฐบาลจีน ณ นครหนานหนิง กวางสี ประเทศจีน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2012 - 2015                

-กรรมการที่ปรึกษา  คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

-กรรมการ  โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชปูถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                 

-ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  สภาธุรกิจไทย-จีน  (Thai-China Business Council)                 

-กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารด้านเศรษฐกิจ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน (Thai-Chinese Culture and Economy Association)                

-ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์  วุฒิสภา (สค. 2556)                

-อนุกรรมาธิการ  คณะอนกุรรมาธิการศึกษาแนวทางส่งเสริมธุรกิจไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ ในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา (ธค. 2555)              

-ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา (สค. 2555)

-ท่ีปรึกษา  คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน  ในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา  (ธค. 2554)               

-อนุกรรมาธิการ  คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามโครงการก่อสร้างเขตนิคมอุตสาหกรรมและ ท่าเรือนํ้าลึกทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  ในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา  (2554)

- ผู้เชี่ยวชาญ Expert จากประเทศไทย เข้าร่วมในคณะ Joint Expert Group on Pan Beibu Gulf Economic Cooperation (JEG on PBG) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีนและประเทศอาเซียนอื่นๆ (2009- 2011)

-อนุกรรมาธิการ  คณะอนุกรรมาธิการติดตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ภายใต้ คณะกรรมาธิการ เศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม  วุฒิสภา  (มค.2553-2554)

-ที่ปรึกษา คณะอนุุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการพัฒนาและส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศ เพื่อนบ้าน ภายใต้ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม  วุฒิสภา (2552)

 

การศึกษา 

ปริญญาตรี     เศรษฐศาสตร์บัณฑิต   (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท    M.A (Int'l Econ & Chinese Studies)   จาก Johns Hopkins University, สหรัฐอเมริกา    โดยทุนรัฐบาลไทย ( ทุน ก.พ.) 

ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ด้วยทุนการศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  ภายใต้ สกว.

 

ประสบการณ์ทำงาน 

2541 -ปัจจบุัน                 อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      ( การค้าระหว่างประเทศ การเจรจาการค้า  WTO และเศรษฐกิจจีน)

2551 – มี.ค. 2554          ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

2550 - 2551                 กรรมการหลักสูตร  International MBA : IMBA,China Track    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

2548 – ปัจจบุัน               กรรมการโครงการจีนศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มิ.ย. 2537- พ.ค. 2541    ข้าราชการสังกัด กองการค้าพหภุาคี (WTO) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์      กระทรวงพาณิชย์ 

 

ทุนการศึกษา  อบรม  ดูงาน

2534 ทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ  

2538 ฝึกงานและร่วมวิจัยกับสถาบัน Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE) กรุงแคนเบอร์รา ออสเตรเลีย โดยทุน AUSAID ของรัฐบาลออสเตรเลีย

2540 ช่วยปฏิบัติราชการ ณ คณะผู้แทนถาวรไทย ประจําองค์การการค้าโลก (WTO)      ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์                       

2546 ทุนการศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  โดยสํานักงาน    กองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2548 รับเชิญเป็น visiting scholar  ณ  Yunnan University นครคุนหมิง    มณฑลยูนนาน  ประเทศจีน

2553 รับเชิญจากรัฐบาลฮ่องกง ภายใต้โครงการ Sponsored Visitors’ Program         

2556   อบรมหลักสูตร “ CASS International Seminar of Young Scholars on Economic    Development Issues” ครั้งที่ 2 จัดโดยสถาบันวิชาการชั้นสูง  Chinese Academy  of Social Sciences (CASS) ของรัฐบาลจีน ณ กรุงปักกิ่ง และมณฑลเหอหนาน

 

หนังสือ 

อักษรศรี พานิชสาส์น. ทุนจีนรุกอาเซียน. กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกิจ, ตลุาคม 2554 

อักษรศรี พานิชสาส์น. เศรษฐกิจจีนในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ: โอเพ่นบุคส์, มีนาคม 2554 

อักษรศรี พานิชสาส์น. ถนนการค้าสู่จีน. กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกิจบิซบุู๊ค, กันยายน 2552 

อักษรศรี พานิชสาส์น. เศรษฐกิจมณฑลจีน กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ตุลาคม 2550 

อักษรศรี พานิชสาส์น. Doing Business in China : ปักธงรุกตลาดจีน. กรุงเทพฯ: บิสซี่เดย์, กรกฎาคม 2550  

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน อักษรศรี พานิชสาส์น และอวยพร สุธาทองไทย. หนึ่งมณฑล หนึ่งประเทศ : เศรษฐกิจจีน 11 มณฑลที่มีนัยสำคัญต่อไทย. กรุงเทพฯ: ผู้จัดการ, เมษายน  2549 

อักษรศรี พานิชสาส์น. มองจีน มองไทย. กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกิจบิซบุ๊ค , พฤศจิกายน 2548 

พิษณุ เหรียญมหาสาร และอักษรศรี พานิชสาส์น.  ถอดเกร็ดมังกร ตอน ลัดเลาะรายมณฑล. กรุงเทพฯ: ไซออน มีเดีย, กันยายน 2548 


Book Chapter  

“Trading with China:  Myth versus Reality” in Mingsarn Kaosa-ard  and Andrews Adam (eds.), Feeding  the Dragon : Agriculture-China and the GMS , Chiang Mai University Press 2009.

 

งานวิจัยและงานเขียนตีพิมพ์ 

งานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ความสัมพันธ์เศรษฐกิจจีน – ไทย - อาเซียน และบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

รวมทั้งบทความประจําใน คอลัมน์ ”มองจีน มองไทย” และ “เศรษฐกิจมณฑลจีน” หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ    และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ 

| กรุงเทพธุรกิจ | 16/04/2014
เมื่อเอ่ยถึงคำว่า “เส้นทางสายไหม”(Silk Road) ภาพของคาราวานสินค้าจีนที่ขนส่งไปแลกเปลี่ยนซื้อขายในต่างแดน ก็คงจะปรากฏขึ้นในความคิดของหลายท่านและน่าจะเป็นภาพของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า...
| กรุงเทพธุรกิจ | 13/03/2014
ณ วินาทีนี้ มหาอำนาจจีนเข้ามามีอิทธิพลทางเศรษฐกิจในอาเซียนอย่างเต็มตัวแล้ว ทั้งด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
| กรุงเทพธุรกิจ | 30/01/2014
เมื่อเร็วๆ นี้ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีนแห่งวช. ดิฉันมีโอกาสพบปะพูดคุยกับท่านทูตพาณิชย์จีน (เกา เหวินควน)
| http://bit.ly/1jKI1Kk | 02/01/2014
ไทยเริ่มมีการพึ่งพาและ “เกาะจีนโต” ในสัดส่วนที่สูงขึ้น แต่เศรษฐกิจภายในประเทศของจีน ยังคงมีสารพัดปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขใน “ปีม้า” นี้และปีต่อไป
| กรุงเทพธุรกิจ | 05/12/2013
หลังจากเข้ามารับตำแหน่งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นายหลี่ เค่อเฉียง (Li Keqiang) นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของจีนก็ได้นำนโยบายเศรษฐกิจ
| กรุงเทพธุรกิจ | 07/11/2013
"...ผู้นำระดับสูงสุดของจีนทั้งสองท่านผลัดกันเดินทางมาเยือนหลายประเทศในอาเซียน สะท้อนชัดเจนถึงการเดินเกมรุกปักธงเศรษฐกิจจีนในดินแดนอาเซียน และ“นโยบายรุกลงใต้” ของจีน... " (ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น)

Pages